Statut klubu

I. Postanowienia ogólne

§ 1


1. Stowarzyszenie Klub Strzelecki „GROT” w Pucku zwane dalej „Stowarzyszeniem”
działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”
(Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późn. zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest organizacją samorządową i samodzielnie kształtującą swój program.
3. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§ 2 


1. Stowarzyszenie działa na obszarze całego kraju.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Puck.

 

§ 3 


1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie współdziała z organami państwowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami
społecznymi w realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

 

§ 4 


1. Stowarzyszenie może posiadać swój sztandar, pieczęć, odznakę organizacyjną wg wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaczenia organizacyjne lub inne wyróżnienia na zasadach powszechnie obowiązujących przepisów.

II. Cele i środki działania

 

§ 5 


1. Popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportu strzeleckiego o charakterze wyczynowym i rekreacyjnym
2. Stowarzyszanie osób zajmujących się strzelectwem sportowym, bronią historyczną oraz kolekcjonerstwem broni palnej i broni białej
3. Prowadzenie różnych form szkolenia w zakresie strzelectwa sportowego.
4. Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych organizowanych przez inne stowarzyszenia.
5. Tworzenie warunków dla rozwoju strzelectwa sportowego oraz działalności rekreacyjnej i kolekcjonerskiej
6. Propagowanie i upowszechnianie sportu strzeleckiego i wiedzy o broni i amunicji

 

§ 6 


Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie:
a) szkolenia w zakresie strzelectwa oraz kolekcjonerstwa broni palnej i białej
b) działalności rekreacyjno – sportowej
c) imprez, konkursów, pokazów
d) wystaw i spotkań kolekcjonerskich
2. Współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie działalności gospodarczej.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej na cele organizacji pożytku publicznego zgodnie z PKD:
– 92.62.Z – pozostała działalność związana ze sportem
– 92.61.Z – działalność stadionów i innych obiektów sportowych
– 92.72.Z – pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana
– 91.33.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 7 


1. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna i występuje w formie:
a) członka zwyczajnego, którym może być każdy mieszkaniec Polski oraz obywatele polscy przebywający za granicą, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;
b) członka wspierającego, którym może być osoba fizyczna lub osoba prawna – wspierająca finansowo, materialnie lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia;
2. Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Młodociani, począwszy od 10 roku życia, mogą – za zgodą przedstawicieli ustawowych „z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 prawa o stowarzyszeniach” – zrzeszać się w sekcjach organizacyjnych Stowarzyszenia.
4. Członkowie mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, korzystania z jego usług zgodnie z przyjętymi zasadami, noszenia odznak organizacyjnych.
5. Członkowie zwyczajni mają prawo wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
6. Członkowie mają obowiązek przestrzegać Statut, uchwały władz Stowarzyszenia oraz przepisy obowiązujące w strzelectwie
7. Członkowie obowiązani są do regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 8 


1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia;
b) skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich przez 12 miesięcy,
c) wykluczenie za działalność sprzeczną ze Statutem Stowarzyszenia lub za działalność na jego szkodę;
d) śmierci członka:
e) rozwiązania klubu.
2. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.

IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 9


Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

 

§ 10


Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

§ 11


1. Walne Zebranie Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli:
a) uczestniczy w nich co najmniej 50% uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie;
b) lub faktycznie obecna liczba uprawnionych do głosowania – w drugim terminie (tego samego dnia) pod warunkiem, że członkowie (delegaci) zostali o tym powiadomieni.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Głosowanie odbywa się w sposób tajny lub jawny, w zależności od ustaleń uczestników zebrania.

 

§ 12


1. Do władz Stowarzyszenia mogą być wybierani członkowie zwyczajni.
W razie ustąpienia lub utracenia z jakichkolwiek przyczyn możliwości sprawowania funkcji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna uzupełniają swój skład w trybie kooptacji.
Liczba członków powoływanych w tym trybie nie może przekraczać 1/3 każdego z tych organów pochodzących z wyboru.
2. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji Prezesa następcę jego wybiera Zarząd ze swojego grona.

 

§ 13


Zarząd Stowarzyszenia może powoływać stałe lub doraźne komisje, zespoły, rady.
Zakres ich działania i zadania określa Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 14


Walne Zebranie:
1. decyduje o porządku i regulaminie obrad, sposobie głosowania i wyboru władz;
2. rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu oraz uchwala program działania na okres kadencji;
3. wybiera Prezesa i Zarząd (5-7 osób) i Komisję Rewizyjną (3 osoby);
4. rozpatruje sprawy zgłoszone przez członków;
5. podejmuje uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

§ 15 


Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane na wniosek 50% plus 1 osoba członków Stowarzyszenia w terminie 6 tygodni od złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 16 


1. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona:
– v-ce prezesów
– sekretarza oraz określa zakres ich obowiązków.
2. Zarząd pracuje zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem i planem pracy, zapewniając realizację postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania.
3. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie. Prezes może upoważnić członka Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia w jego imieniu.
4. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.

 

§ 17 


Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań z tej działalności;
2. zwoływanie Walnego Zebrania;
3. uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;
4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
5. ustalanie rodzajów medali, odznak i dyplomów oraz ich nadawanie na podstawie zatwierdzonych
regulaminów;
6. ustalanie wysokości składek członkowskich (Walne Zebranie);
7. rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania;
8. zawieranie porozumień o współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami i instytucjami;
9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

§ 18 


Komisja Rewizyjna:
1. wybiera ze swego grona przewodniczącego, v-ce przewodniczącego oraz sekretarza;
2. prowadzi kontrole ogniw organizacyjnych Stowarzyszenia, a w szczególności działalności finansowej, przynajmniej raz w roku;
3. występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jej v-ce przewodniczący ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

V. Majątek i fundusz Stowarzyszenia

 

§ 19 


Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe oraz fundusze.

 

§ 20 


Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, może zakładać spółki, wchodzić do innych spółek, współdziałać w tej sferze z podmiotami gospodarczymi, organizacjami i instytucjami z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

§ 21 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Stowarzyszenie czerpie fundusze i środki materialne z :
1. wpływów ze składek członkowskich;
2. środków i dotacji przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne, administrację państwową i samorządową, podmioty gospodarcze i organizacje w związku z zadaniami zleconymi;
3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz działalności gospodarczej;
4. dochodów z własnej działalności;
5. darowizn, spadków, zapisów.
Uzyskane środki finansowe stowarzyszenie przeznacza na cele statutowe.

 

§ 21 A 


1. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 22 


Osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań majątkowych są:
Prezes Stowarzyszenia oraz osoby upoważnione przez Zarząd w 2-osobowym składzie.

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 23


1. Uchwalenie zmian Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów
w obecności minimum 1/2 uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu jego majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.
3. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy.

Zmiany w Statucie uchwalone na Walnym Zebraniu Członków w dniu 11 maja 2012r.